Nebezpečný hmyz Príznaky Podcasty Podcasty Liečba Vyhľadať lekára

Podmienky používania webovej stránky alergie.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto Podmienky používania uvedené nižšie („Podmienky používania“) sa týkajú používania aplikácie „klarify“ („Aplikácia“), používania webovej stránky „alergie.sk“ určenej pre Slovenskú republiku („Webová stránka“) a služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie alebo Webovej stránky.

Webovú stránku a Aplikáciu prevádzkuje spoločnosť ALK e-com A/S, CVR č. 39266881, so sídlom na adrese Bøge Allé 6, 2970 Hørsholm, Dánsko, telefonický kontakt: (+45) 4574 7576, e-mailová adresa: support-sk@klarify.me, daňové identifikačné číslo: 3926 6881. Na Webovej stránke, v Aplikácii a v týchto Podmienkach používané výrazy „my“, „nás“ a „náš“ (vo všetkých gramatických tvaroch) označujú našu spoločnosť ALK e-com A/S.

Akékoľvek použitie Webovej stránky a/alebo Aplikácie je podmienené oboznámením sa s týmito Podmienkami používania a vyjadrením súhlasu s ich znením. Ak používate Aplikáciu, súhlas so znením Podmienok používania vyjadríte kliknutím na „Povoliť“ („Allow“) pred začatím používania Aplikácie. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na všetkých používateľov Webovej stránky a/alebo Aplikácie, vrátane používateľov, ktorí si prehliadajú obsah a/alebo prispievajú na Webovú a/alebo do Aplikácie vlastným obsahom.

Upozorňujeme, že ak používate iba Aplikáciu alebo iba Webovú stránku, vzťahujú sa na Vás iba časti týchto Podmienok používania, týkajúce sa používania Aplikácie alebo Webovej stránky.

Pred použitím našej Webovej stránky alebo Aplikácie si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými v týchto Podmienkach používania, mali by ste ihneď prestať používať Webovú stránku, Aplikáciu alebo akékoľvek služby poskytované prostredníctvom Aplikácie alebo Webovej stránky.

Tieto Podmienky používania sa vzťahujú aj na všetky nové aktualizácie alebo nástroje, ktoré sa v budúcnosti stanú súčasťou Webovej stránky alebo Aplikácie. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, meniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok používania, a to zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej Webovej stránke a/alebo v novej verzii alebo aktualizácii Aplikácie. Aktualizáciu, zmenu alebo nahradenie ktorejkoľvek časti týchto Podmienok používania môžeme vykonať v prípadoch, ak sa to vyžaduje z dôvodu: (i) zmeny, aktualizácie alebo nových funkcií Aplikácie alebo Webovej Stránky; (ii) zmeny právnych predpisov; (iii) z iného dôvodu, ktorý môže mať vplyv na funkčnosť a spôsob používania Aplikácie alebo Webovej Stránky; alebo (iv) zmeny, aktualizácie alebo nového obsahu Aplikácie alebo Webovej stránky. Zmeny ktorejkoľvek časti týchto Podmienok používania Vám budeme oznamovať na e-mailovú adresu, ktorú nám poskytnete, alebo prostredníctvom informácií zverejnených v rámci Aplikácie alebo Webovej stránky.

Webová stránka a Aplikácia nie sú určené na použitie osobami mladšími ako 18 rokov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania Webovej stránky, používania Aplikácie alebo týchto Podmienok používania, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti týchto Podmienok používania.

Osobitné ustanovenie o zodpovednosti

UPOZORNENIE: Toto upozornenie sa vzťahuje na celý obsah Webovej stránky, Aplikácie a na akúkoľvek korešpondenciu medzi nami a/alebo akoukoľvek treťou stranou, na ktorú dáme pokyn my alebo Vy.

V súvislosti s poskytnutím Aplikácie alebo Webovej stránky sa naša spoločnosť nezaviazala dodržiavať žiadne osobitné kódexy správania, keďže Aplikácia a Webová stránka slúžia výlučne na informačné účely. Aplikácia a Webová stránka neslúžia (ani nie je ich cieľom slúžiť) na poskytovanie akéhokoľvek odborného poradenstva, tak ako uvádzame nižšie. Používanie Aplikácie a Webovej stránky je bezodplatné.

ČASŤ 1 – PODMIENKY POUŽÍVANIA

1.1 Nesmiete používať naše služby na akékoľvek nezákonné alebo neoprávnené účely. Pri používaní Webovej stránky alebo Aplikácie nesmiete porušovať žiadne právne predpisy platné vo Vašej jurisdikcii (vrátane autorských práv).

1.2 Prostredníctvom Aplikácie alebo Webovej stránky nesmiete prenášať žiadne počítačové vírusy, obdobné nástroje alebo kódy deštruktívnej povahy.

1.3 Ak sa dopustíte porušenia ktorejkoľvek z týchto Podmienok používania, bude to mať za následok ukončenie všetkých služieb, ktoré Vám poskytujeme, o čom Vás budeme informovať. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť poskytovanie služieb Webovej stránky alebo Aplikácie.

1.4 Ste uzrozumený s tým, že Váš obsah, ktorý poskytnete prostredníctvom Webovej stránky alebo Aplikácie, môže byť prenášaný v nešifrovanej podobe v prípadoch, keď si to môžu vyžadovať (a) prenosy cez rôzne siete a (b) zmeny v súlade s technickými požiadavkami na pripojenie sietí alebo zariadení. Vyššie uvedené vyhlásenie neobmedzuje našu povinnosť mať pri spracovaní Vašich osobných údajov zavedené vhodné technické a organizačné opatrenia. Prečítajte si v tejto súvislosti naše Zásady ochrany osobných údajov, dostupné tu.

1.5 Zaväzujete sa, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať alebo používať akúkoľvek časť Webovej stránky alebo Aplikácie v rozpore s týmito Podmienkami používania. Zaväzujete sa tiež, že neumožníte používať Aplikáciu alebo Webovú stránku inej osobe a neumožníte prístup k Webovej stránke alebo Aplikácii, v rozpore s týmito Podmienkami používania.

1.6 Nadpisy použité v týchto Podmienkach používania sú uvedené iba z dôvodu prehľadnosti a nemajú vplyv na výklad Podmienok používania.

1.7 Webová stránka a Aplikácia, vrátane softvéru a informácií v nich obsiahnutých, sú chránené príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany autorského práva a iných práv duševného vlastníctva. Zaväzujete sa dodržiavať tieto práva a predovšetkým neodstrániť z Webovej stránky a/alebo Aplikácie žiadne identifikátory, ochranné známky ani oznámenia o autorských právach, vrátane ich kópií. Okrem práv na používanie výslovne udelených v týchto Podmienkach používania Vám nie sú udelené žiadne ďalšie práva akéhokoľvek druhu, najmä práva priemyselného vlastníctva alebo práva súvisiace s ochrannými známkami.

1.8 Môžete si stiahnuť a vytlačiť jednu kópiu strany (strán) z Webovej stránky alebo Aplikácie, a tieto použiť výhradne pre Vaše súkromné účely. Nesmiete upravovať papierové ani digitálne kópie žiadnych materiálov, ktoré ste si vytlačili alebo stiahli, a nie ste oprávnený používať žiadne ilustrácie, fotografie, video alebo audio záznamy alebo grafiku oddelene od akéhokoľvek sprievodného textu.

1.9 Naše postavenie (ako aj postavenie iných prispievateľov obsahu), ako autorov obsahu, na Webovej stránke a v Aplikácii beriete na vedomie a musíte v každom ohľade rešpektovať.

1.10 Žiadnu časť obsahu nie ste oprávnený používať na akékoľvek obchodné (komerčné) účely bez toho, aby ste na to boli oprávnený na základe licencie, prípadne sublicencie od nás alebo od osôb, ktoré poskytli licenciu nám.

1.11 Ak vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete ktorúkoľvek časť našej Webovej stránky alebo Aplikácie v rozpore s týmito Podmienkami používania, Vaše právo používať našu Webovú stránku alebo Aplikáciu okamžite zanikne a ste povinný, podľa našej voľby, vrátiť alebo zničiť akékoľvek kópie materiálov, ktoré ste si takto vyhotovili.

A. Poskytovanie Aplikácie

1.12 Aplikáciu je možné používať na kompatibilných zariadeniach a stiahnuť v príslušných obchodoch s aplikáciami. Informácie o kompatibilných zariadeniach sú dostupné v príslušných obchodoch s aplikáciami. Za stiahnutie a používanie Aplikácie neúčtujeme žiadne poplatky, t. j. Aplikácia sa poskytuje bezodplatne. Akékoľvek náklady na pripojenie, ktoré vzniknú počas používania, napr. náklady účtované poskytovateľom mobilných internetových služieb, znášate Vy.

1.13 Poskytujeme Vám nevýhradné a neprevoditeľné právo na používanie Aplikácie, vrátane softvéru a informácií v nej obsiahnutých, výlučne na súkromné účely a v rozsahu, v akom takéto použite zodpovedá účelu, na ktorý bola Aplikácia vytvorená a ktorý je bližšie špecifikovaný v týchto Podmienkach používania. Nie ste oprávnený distribuovať alebo inak poskytovať Aplikáciu tretím stranám pre účely jej používania (vrátane prenájmu, lízingu alebo sublicencovania) alebo ju používať na poskytovanie služieb tretím stranám.

1.14 Aplikáciu môžeme kedykoľvek aktualizovať spôsobom, ktorý mení funkčnosť Aplikácie. Funkčný rozsah a systémové požiadavky aktuálnej verzie Aplikácie budú uvedené v popisoch produktov a aktualizácií Aplikácie v príslušných obchodoch s aplikáciami. Ak Vám Váš obchod s aplikáciami neposkytuje príslušné funkcie upozornení, sami si skontrolujte, či sa v obchode s aplikáciami nenachádzajú aktualizácie alebo novšie verzie Aplikácie.

1.15 Beriete na vedomie, že v budúcnosti môžeme kedykoľvek ukončiť fungovanie Aplikácie alebo jej aktualizácií a Vám zanikne možnosť jej ďalšieho používania. Aplikáciu môžeme kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť jej fungovanie a Vy môžete Aplikáciu kedykoľvek prestať používať. Ukončenie fungovania Aplikácie z dôvodu na našej strane Vám, pokiaľ to bude objektívne možné, oznámime jeden mesiac vopred, a to prostredníctvom e-mailu (ak nám e-mail poskytnete) alebo prostredníctvom Aplikácie.

ČASŤ 2 – OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZODPOVEDNOSTI

2.1 Snažíme sa zachovať aktuálnosť obsahu a funkcií Webovej Stránky a Aplikácie. Neposkytujeme však žiadnu záruku ani vyhlásenie, pokiaľ ide o presnosť, pravdivos+t včasnosť alebo úplnosť obsahu Webovej stránky alebo Aplikácie. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, nahradiť alebo odstrániť akýkoľvek obsah podľa vlastného uváženia bez potreby predchádzajúceho oznámenia.

2.2 Prístup na Webovú stránku a do Aplikácie je povolený iba na dočasnom základe. Niekedy môže byť prístup k Webovej stránke alebo Aplikácií (prípadne k ich častiam), registrovaným používateľom obmedzený, a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek takéto obmedzenia. Webová stránka alebo Aplikácia môžu byť tiež niekedy nedostupné z dôvodu údržby alebo poruchy alebo z iných dôvodov, ktoré sú mimo našej kontroly, a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek takéto poruchy, oneskorenia alebo prerušenia.

2.3 Obsah Webovej stránky a Aplikácie je poskytovaný výlučne na všeobecné informačné účely. Cieľom obsahu Webovej stránky a Aplikácie nie je odborné poradenstvo ani odborné odporúčania akéhokoľvek druhu a v žiadnom prípade nenahrádza odborné poradenstvo poskytnuté lekárom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

2.4 Podľa týchto Podmienok používania zodpovedáme za škodu (vrátane strát), ktorá Vám bude spôsobená nami alebo našimi spriaznenými spoločnosťami v prípade, ak: (a) sme porušili povinnosti, ktoré nám ukladajú tieto Podmienky používania; a (b) predvídateľným následkom porušenia týchto povinností je vznik škody. Nezodpovedáme však za škodu spôsobenú porušením Podmienok používania, ktorého ste sa dopustili Vy. Ak používate Webovú stránku a/alebo Aplikáciu na obchodné účely (v rozpore s týmito Podmienkami používania), nezodpovedáme v žiadnom prípade za žiadne straty, ako napríklad straty na zisku, straty údajov alebo prerušenie Vašich podnikateľských aktivít. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie v dôsledku nedbalosti alebo nedbanlivosti našich zamestnancov, spriaznených spoločností, dodávateľov alebo zástupcov. Predvídateľným následkom je následok, ktorý je zrejmý, alebo ktorý bol v čase, keď ste používali Webovú stránku alebo používali Aplikáciu, predpokladaný.

ČASŤ 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

A. Webová stránka

3.1 Obsah Webovej stránky slúži iba na všeobecné informačné účely a neslúži a nemal by sa používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez ďalšieho preskúmania, najmä presnejších, úplnejších alebo aktuálnejších zdrojov informácií. Ak sa budete pri prijímaní rozhodnutí spoliehať na obsah Webovej stránky, je to na Vaše vlastné riziko.

3.2 Webová stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nemusia byť aktuálne a poskytujú sa iba pre Vaše informatívne účely. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah Webovej stránky, nemáme však žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našej Webovej stránke. Súhlasíte s tým, že je Vašou zodpovednosťou sledovať zmeny obsahu na našej Webovej stránke.

B. Aplikácia

3.3 Aplikácia je určená na súkromné použitie osobami, ktoré majú záujem byť informované o aktuálnom množstve peľu v konkrétnych lokalitách a z času na čas Vám môžeme poskytnúť obsah určený a prispôsobený (personalizovaný) pre Vaše potreby. Takýto obsah nebude mať obchodnú povahu (nebude obsahovať reklamy, odkazy na žiadne obchody alebo výrobky alebo akýkoľvek iný druh obchodnej komunikácie) a bude obsahovať iba všeobecné informácie s cieľom pomôcť Vám zvládať alergie, nebude však obsahovať odborné poradenstvo.

3.4 Aplikácia a informácie poskytnuté prostredníctvom Aplikácie v žiadnom prípade nenahrádzajú poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Aplikácia neposkytuje terapeutické alebo diagnostické informácie ani odporúčania. Aplikácia nie je určená ani vhodná na použitie pri diagnostike, samodiagnostike, monitorovaní alebo liečbe choroby. Ak si to želáte, môžete sa v prípade potreby odbornej pomoci, obrátiť na príslušných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ambulancie), na ktorých môže byť v Aplikácii odkazované. Ak je takýto odkaz uvedený v Aplikácii, slúži výhradne pre Vašu informáciu a má Vám slúžiť iba ako pomôcka pri hľadaní odbornej pomoci. Uvedenie takéto odkazu v Aplikácii nepredstavuje žiadne odporúčanie ani reklamu príslušných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Odporúčame Vám vyhľadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa Vášho výberu, v závislosti od odbornej pomoci, ktorú hľadáte.

3.5 Funkcie Aplikácie sú tiež založené na údajoch uložených Vami, ako používateľom a údajoch poskytnutých tretími stranami, ako napríklad spoločnosťou, ktorá nám poskytuje údaje o aktuálnom množstve peľu. Aplikácia a ani naša spoločnosť nekontroluje správnosť a úplnosť takýchto údajov a preto naša spoločnosť alebo jej zamestnanci a/alebo jej zástupcovia, nezaručujú a nezodpovedajú za správnosť týchto údajov. Upozorňujeme Vás, že v niektorých obdobiach roka pravdepodobne nebudeme mať prístup k údajom o stave peľu v konkrétnych lokalitách, napr. ak sú úrovne peľu obvykle veľmi nízke a/alebo sú inak náročne merateľné

ČASŤ 4 - OZNÁMENIA A ÚPRAVY SLUŽBY

A. Webová stránka

4.1 Ak Vám poskytujeme prostredníctvom Webovej stránky určitú nepretržitú službu, poskytneme primerané oznámenie o akejkoľvek jej zmene a ak s ňou nebudete spokojný, budete mať právo túto službu zrušiť. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť funkčnosť Webovej stránky (alebo ktorejkoľvek jej časti alebo obsahu).

B. Aplikácia

4.2 Keď Aplikáciu otvoríte prvýkrát, budete dostávať kontextové upozornenia. Tieto sa Vás opýtajú, či súhlasíte s týmito Podmienkami používania, so spracovaním osobných údajov o tom, ako Aplikáciu používate, a s tým, či môže mať Aplikácia prístup k Vašej polohe. Ak si neželáte, aby sa takéto údaje spracúvali, môžete kliknúť na „Nepovoliť“ („Don’t Allow“). Ak neskôr zmeníte názor, môžete uvedené nastavenia zmeniť prostredníctvom funkcie zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach. Kedykoľvek môžete tiež stiahnuť a odstrániť osobné údaje, ktoré o Vás Aplikácia spracúva. Osobné údaje sa spracujú v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu, a ktoré informujú aj o následkoch neposkytnutia osobných údajov.

4.3 Upozornenia môžete dostávať aj vtedy, keď je v Aplikácii niečo nové alebo keď sa úroveň peľu zmení vo Vašej aktuálnej lokalite. Ak si neželáte dostávať takéto upozornenia, môžete ich kedykoľvek vypnúť v nastaveniach Aplikácie.

ČASŤ 5 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE A ODKAZY NA OBSAH TRETÍCH STRÁN

5.1 Prostredníctvom Aplikácie alebo Webovej stránky Vám môžeme poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nemáme nad nimi akúkoľvek kontrolu (vrátane prístupu ktorým by sme vedeli tieto nástroje ovplyvniť).

5.2 Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov, na ktoré odkazujeme prostredníctvom Webovej stránky alebo Aplikácie, je na Vašom vlastnom zvážení a výlučne na Vaše vlastné riziko. Mali by ste sa vopred ubezpečiť, že ste oboznámený a súhlasíte s podmienkami, za ktorých sú tieto nástroje poskytované príslušným poskytovateľom, resp. treťou stranou.

5.3 V budúcnosti môžeme prostredníctvom Webovej stránky alebo Aplikácie ponúkať nové služby a/alebo funkcie (vrátane nových funkcií a zdrojov). Na tieto nové služby/funkcie sa tiež budú vzťahovať tieto Podmienky používania.

5.4 Určitý obsah a služby dostupné prostredníctvom našej Webovej stránky a Aplikácie môžu obsahovať materiály tretích strán. Odkazy na internetové stránky tretích strán na Webovej stránke a v Aplikácii Vás môžu presmerovať na internetové stránky tretích strán, ktoré nie sú prepojené s nami. Nie sme zodpovední za vyhodnotenie obsahu alebo presnosti materiálov alebo webových stránok tretích strán. Nezaručujeme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za materiály alebo webové stránky tretích strán ani za žiadne iné materiály alebo služby tretích strán. Zároveň nezodpovedáme za žiadnu škodu alebo ujmu súvisiacu s používaním služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek transakcií uskutočnených v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Skôr, ako sa rozhodnete realizovať akúkoľvek transakciu prostredníctvom internetových stránok tretích strán, dôkladne si prečítajte pravidlá a postupy akýchkoľvek tretích strán a uistite sa, že im rozumiete a súhlasíte s nimi. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa služieb tretích strán adresujte príslušnej tretej strane.

ČASŤ 6 – KOMENTÁRE POUŽIVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

6.1 Ak prostredníctvom Webovej stránky (alebo nášho konta na Facebooku alebo Instagrame), na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez žiadosti od nás pošlete kreatívne nápady, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo iným spôsobom (spoločne v tejto časti ako „komentáre“), môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať akékoľvek Vami poskytnuté komentáre na akomkoľvek médiu. Nie sme povinní (1) zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek Vašich komentároch, (2) vyplatiť Vám akúkoľvek odmenu za poskytnutie komentárov; alebo (3) odpovedať na akékoľvek Vaše komentáre.

6.2 Sme oprávnení monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje práva duševného vlastníctva alebo iné práva tretích strán alebo tieto Podmienky používania.

6.3 Zodpovedáte za to, aby Vaše komentáre neporušovali žiadne právo tretej strany vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iného osobného alebo vlastníckeho práva. Ďalej ste zodpovedný za to, že Vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivé alebo inak nezákonné, hanlivé alebo obscénne materiály ani obsahovať počítačový vírus alebo iný „malware“, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Webovej stránky, Aplikácie alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Ste výhradne zodpovedný za akékoľvek komentáre a ich presnosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek Vaše komentáre alebo komentáre akejkoľvek tretej strany.

6.4 Akýkoľvek obsah, ktorý nahráte na Webovú stránku ako súčasť diskusného fóra (ak bude taká možnosť) alebo obdobným spôsobom, sa bude považovať za nedôverný a nechránený a my máme právo používať, kopírovať, odstraňovať, distribuovať a zverejňovať akýkoľvek takýto obsah tretím stranám na akýkoľvek účel vrátane (ale nie výlučne) použitia takého obsahu podľa vlastného uváženia v akomkoľvek médiu (s akreditáciou alebo bez akreditácie).

ČASŤ 7 – PROFIL

7.1 V rámci Aplikácie si môžete vytvoriť vlastný profil pre účely zlepšenia Vášho osobného zážitku s fungovaním Aplikácie, ktorý si bude vyžadovať nastavenie hesla. S týmto heslom musíte zaobchádzať ako s dôverným a nesmiete ho sprístupniť tretej strane. Ak zabudnete svoje heslo, môžete ho kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailového overenia. So všetkými informáciami, ktoré nám poskytnete (po Vašom prihlásení prostredníctvom profilu), sa bude zaobchádzať v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu. Ak si neželáte vytvoriť profil, nemusíte. Niektoré funkcie aplikácie sú však k dispozícii iba vtedy ak ste si profil vytvorili, t. j. ak ste sa prihlásili prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov.

ČASŤ 8 – OSOBNÉ ÚDAJE

8.1 Poskytnutie osobných údajov prostredníctvom našej Webovej stránky alebo Aplikácie sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Pre zobrazenie našich Zásad ochrany osobných údajov kliknite tu.

ČASŤ 9 – CHYBY, NEPRESNOSTI A CHÝBAJÚCE INFORMÁCIE

9.1 Na Webovej stránke a v Aplikácii sa môžu niekedy vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú gramatické chyby alebo nepresnosti, alebo môžu chýbať určité informácie, ktoré sa týkajú napríklad opisu služieb. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti, doplniť chýbajúce informácie a zmeniť alebo aktualizovať informácie, ak sú akékoľvek informácie na Webovej stránke alebo v Aplikácií nepresné. Konkrétny dátum aktualizácie alebo obnovy Webovej stránky alebo Aplikácie však nemá byť interpretovaný tak, že všetky informácie v Aplikácii alebo na Webovej stránke boli upravené alebo aktualizované k danému dátumu.

ČASŤ 10 – NEDOVOLENÉ SPÔSOBY POUŽITIA

10.1 Okrem ďalších nedovolených spôsobov použitia Webovej stránky alebo Aplikácie uvedených v týchto Podmienkach používania, nesmiete tiež používať Webovú stránku, Aplikáciu alebo ich obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) s cieľom požadovať od ostatných, aby konali alebo sa zúčastňovali na akýchkoľvek protiprávnych konaniach; (c) s cieľom porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne alebo štátne všeobecne záväzné právne predpisy, pravidlá alebo miestne nariadenia; (d) s cieľom porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; (e) s cieľom obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnicity, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; (f) s cieľom predkladať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) s cieľom odovzdávať alebo prenášať počítačové vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Webovej stránky alebo Aplikácie, iných webových stránok alebo internetu; (h) s cieľom zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných; (i) za účelom spammingu, phishingu, pharmingu, pretextingu, spideringu, crawlingu alebo scrappingu; (j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) s cieľom narušiť alebo obísť bezpečnostné prvky Webovej stránky alebo Aplikácie, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť Vaše používanie Webovej stránky alebo Aplikácie z dôvodu porušenia akýchkoľvek ustanovení tejto časti Podmienok používania.

ČASŤ 11 – DOLOŽKA O ODDELITEĽNOSTI

11.1 V prípade, ak ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania je nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, toto ustanovenie je napriek tomu vykonateľné v najširšom možnom rozsahu dovolenom platnými právnymi predpismi a nevykonateľná časť sa považuje za oddelenú od týchto Podmienok používania, pričom takéto určenie neovplyvní platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení Podmienok používania.

ČASŤ 12 – TRVANIE A UKONČENIE

12.1 Tieto Podmienky používania sa na Vás vzťahujú po celú dobu používania Aplikácie a/alebo Webovej stránky.

12.2 Povinnosti a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia akejkoľvek zmluvy uzatváranej medzi nami a Vami na základe týchto Podmienok používania, zostávajú zachované aj po ukončení takýchto zmlúv.

12.3 Zmluva, ktorá sa uzatvára medzi nami a Vami na základe týchto Podmienok používania, je účinná, pokiaľ nie je Vami alebo nami ukončená. Zmluva, ktorá sa uzatvára medzi nami a Vami na základe týchto Podmienok používania zaniká aj okamihom ukončenia funkčnosti Aplikácie a/alebo Webovej stránky. Ako je uvedené vyššie, oznámime Vám ukončenie funkčnosti Aplikácie alebo Webovej stránky z dôvodu na našej strane, pokiaľ je to objektívne možné, jeden mesiac vopred, a to prostredníctvom e-mailu (ak ste nám poskytli e-mail) a/alebo Webovej stránky a/alebo Aplikácie.

12.4 Pre prípad, že by sa náš vzťah založený na základe Podmienok používania z akéhokoľvek dôvodu mal posudzovať, okrem iných, aj podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme Vás, že od zmluvného vzťahu založeného medzi Vami a nami na základe týchto Podmienok používania môžete kedykoľvek odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby ste boli povinný platiť akékoľvek poplatky za ukončenie. Od zmluvy medzi Vami a nami na základe týchto Podmienok používania môžete kedykoľvek odstúpiť s okamžitou účinnosťou, a to jednoduchým odinštalovaním Aplikácie alebo ak prestanete používať Webovú stránku.

ČASŤ 13 – ÚPLNOSŤ DOHODY

13.1 Nemožnosť uplatnenia alebo vykonania akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok používania nepredstavuje zrieknutie sa tohto práva alebo práva vyplývajúceho z príslušného ustanovenia.

13.2 Tieto Podmienky používania a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré zverejňujeme, predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi Vami a nami a riadia Vaše používanie Webovej stránky alebo Aplikácie, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi Vami a nami (okrem iného aj vrátane všetkých predchádzajúcich verzií Podmienok používania).

ČASŤ 14 – ROZHODNÉ PRÁVO

14.1 Tieto Podmienky používania, ich predmet a ich vznik a všetky osobitné dohody, na základe ktorých používate Webovú stránku a Aplikáciu, sa riadia a vykladajú v súlade so slovenským právnym poriadkom, ak ste používateľom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

14.2 Nič nám nebráni začať konanie na ochranu našich práv duševného vlastníctva na príslušnom súde.

ČASŤ 15 – RÔZNE

15.1 Tieto Podmienky používania sú určené osobne pre Vás a nie ste oprávnený bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu postúpiť na tretiu stranu žiadne z Vašich práv alebo oprávnení podľa týchto Podmienok používania. My sme oprávnení kedykoľvek postúpiť, previesť práva a/alebo subdodávateľsky poskytnúť plnenia podľa týchto Podmienok používania a/alebo služby poskytované v zmysle týchto Podmienok používania prostredníctvom tretej strany.

15.2 Tieto Podmienky používania sú Vám poskytnuté v slovenskej jazykovej verzii.

ČASŤ 16 – SŤAŽNOSTI

16.1 Ak máte sťažnosť týkajúcu sa používania Webovej stránky alebo Aplikácie, obráťte sa na náš tím: support-sk@klarify.me.

16.2 So svojou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na príslušný orgán dozoru, dohľadu a kontroly, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

16.3 Zároveň Vás týmto informujeme aj o možnosti obrátiť sa na subjekty alternatívneho riešenia sporov, a to v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich z týchto Podmienok používania je Slovenská Obchodná Inšpekcia (uvedená vyššie).

16.4 Európska komisia tiež poskytuje platformu na riešenie sporov online, ktorá je k dispozícii na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr. Participujeme aj na tomto postupe riešenia sporov. Zoznam kontaktných údajov uznaných orgánov na riešenie sporov je k dispozícii na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Dátum účinnosti: 29. apríl 2020